Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 4/X/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbiórka obiektu wraz z opracowaniem dokumentacji rozbiórkowej oraz uzyskaniem decyzji administracyjnej na rozbiórkę dla budynku zlokalizowanego przy ul. Bełzy na działce nr 79/2 obr 96 Podgórze - numer sprawy: 4/X/2016.

OZ.271.346.2016                                               Kraków, dnia 10.11.2016 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

45.11.00.00-1 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne)

Termin wykonania zamówienia: do dnia: 30.11.2016 r.

Wybrano ofertę nr 3:
Przedsiębiorstwo ERGAL-S
31-978 Kraków, ul. Wiśniowieckiego 11

cena ofertowa: 17.847,79 zł brutto
okres gwarancji: 12 miesięcy
wysokość kary umownej: 0,2 %

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

oferta nr 1
ENERGOKON-PLUS Sp. z o .o.
41-200 Sosnowiec, ul. Mierosławskiego 3
– punktacja:
cena brutto: 51,93 pkt,
okres gwarancji: 20,00 pkt
wysokość kary umownej: 20,00 pkt
łącznie: 91,93 pkt

oferta nr 2
Firma Handlowo – Usługowa REMAPOL Grzegorz Kalita
31-764 Kraków, ul. Wielkie Pola 7
– punktacja: oferta odrzucona

oferta nr 3
Przedsiębiorstwo ERGAL-S
31-978 Kraków, ul. Wiśniowieckiego 11
– punktacja:
cena brutto: 60,00 pkt,
okres gwarancji: 20,00 pkt
wysokość kary umownej: 20,00 pkt
łącznie: 100,00 pkt

oferta nr 4
Firma Transportowo Budowlana Izabela Chmielik
32-052 Radziszów, ul. Zadworze Górne 36
– punktacja:
cena brutto: 56,75 pkt,
okres gwarancji: 20,00 pkt
wysokość kary umownej: 20,00 pkt
łącznie: 96,75 pkt

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 4 z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert:
cena brutto: 60 %.
okres gwarancji: 20 %,
wysokość kary umownej: 20%

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum