Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/X/2016

Remont szaletu miejskiego zlokalizowanego w przejściu podziemnym ul. Wielicka w Krakowie

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn.:
Remont szaletu miejskiego zlokalizowanego w przejściu podziemnym ul. Wielicka w Krakowie.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
Wspólny słownik zamówień (CPV):
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Termin wykonania zamówienia: od zawarcie umowy do dnia 10.12.2016 roku.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zawiadamia wykonawców o wynikach postępowania:
wybrano ofertę nr 1:
Wykonawca: GIPS-BUD Sp. z o.o. ul. Wielicka 25, 30-552 Kraków
Cena oferty: 248 818,32 brutto, w tym 23% podatku VAT
Okres gwarancji: 60 miesięcy
doświadczenie zawodowe kierownika robót elektrycznych: 35 lat
Ilość punktów z oceny w 3 kryteriach - 100,00 pkt

Uzasadnienie wyboru:
Oferta wybrana spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i jest najkorzystniejsza w bilansie przyjętych 3 kryteriów oceny ofert.

Liczba otrzymanych ofert:
Złożono 2 oferty, z czego wszystkie spełniają warunki udziału w postępowaniu podane w SIWZ i ogłoszeniu.

Kryteria oceny ofert:
cena brutto: 60%,
okres gwarancji jakości: 30%
doświadczenie kierownika robót elektrycznych 10%

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: w załączniku

Z up. Dyrektora ZIKiT

/-/

Małgorzata Krawczyk

Kierownik Zespołu Umów

Zamówień Publicznych

Sprawę prowadzi:

Krzysztof Mirski – Specjalista Zespołu Umów i Zamówień Publicznych ZIKiT Kraków

tel. 12-616-7014

 

Załączniki:
Pobierz plik (Wybór oferty na stronę internet ZIKiT.pdf)Wybór oferty na stronę internet ZIKiT[6-X-2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty]70 Kb
Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum