Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Znak sprawy: 13/X/2016

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n. Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu pn. Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej, w ramach VI osi priorytetowej, Działanie 6.1 – Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Znak sprawy: 13/X/2016

 

OZ.271.361.2016                                                                Kraków, dnia 15.11.2016r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego p.n.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

71.24.10.00-9 (Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy)

 

Termin rozpoczęcia realizacji usługi: od podpisania umowy do 12.12.2016 roku.

 

2 Wykonawców złożyło 2 oferty

 

Informacja o rozstrzygnięciu:

 

Wybrano :

     International Management

     Services Sp. z o.o.

     30-950 Kraków, ul. Felicjanek 4/10

cena: 128.904,00 zł brutto

procentowa wysokość kary umownej dotyczącej zwłoki w wykonaniu: 0,2 %

procentowa wysokość kary umownej dotyczącej zwłoki w usunięciu wad: 0,2 %

Uzasadnienie wyboru

Na Wykonawcę niniejszego zamówienia wybrano w/w Wykonawcę. Oferta tego Wykonawcy jest jedyną ofertą niepodlegającą odrzuceniu oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zastosowano trzy kryteria oceny ofert:

 

C - cena brutto -   60%

K - procentowa wysokość kary umownej dotyczącej zwłoki w wykonaniu Przedmiotu umowy (zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2) lit. a) ) istotnych postanowień umowy – 20 %

G - procentowa wysokość kary umownej dotyczącej zwłoki w usunięciu wad Przedmiotu umowy ( zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2) lit. b) ) istotnych postanowień umowy – 20 %

 

 

   OFERTA NR 1

   International Management

   Services Sp. z o.o.

   30-950 Kraków, ul. Felicjanek 4/10            

Cena: 60,00 pkt

kara za zwłokę w wykonaniu: 20,00 pkt

kara za zwłokę w usunięciu wad: 20,00 pkt

     ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW: 100,00 pkt

   OFERTA NR 2

   POLINVEST Sp. z o.o.

   30-347 Kraków ul. Jana Brożka 3

    OFERTA ODRZUCONA

Umowa na realizację przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum