Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 19/XI/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie koncepcji budowy toru motocyklowo – samochodowego wraz z obsługą komunikacyjną - numer sprawy: 19/XI/2016.

 OZ.271.434.2016                                                                           Kraków, dnia 29.12.2016 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
71.32.00.00-7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2017 roku

Wybrano ofertę nr 1:
WYG International Sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7, 02-366 Warszawa
cena ofertowa: 214.020,00 zł
Informacja o wykonaniu projektu na budowę toru: Nie wykonał
wysokość kary umownej: 0,2 %

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty: 1
WYG International Sp. z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7, 02-366 Warszawa
cena ofertowa: 60,00 pkt
Informacja o wykonaniu projektu na budowę toru: 0,00 pkt
wysokość kary umownej: 20,00 pkt
łącznie: 80,00 pkt

Nr oferty: 2
Progreg Sp. z o.o., ul. Dekarzy 7C, 30-414 Kraków
cena ofertowa: 31,64 pkt
Informacja o wykonaniu projektu na budowę toru: 0,00 pkt
wysokość kary umownej: 20,00 pkt
łącznie: 51,64 pkt

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 2 z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.
Kryteria oceny ofert:
cena brutto 60 %.
Informacja o wykonaniu projektu na budowę toru: 20,00 %
wysokość kary umownej: 20,00 %

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum