Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 6/VIII/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa brakującego chodnika przy ul. Centralnej w formule „zaprojektuj i wybuduj" - znak sprawy: 6/VIII/2017

 

NZ.27.1.2017                                                                                         Kraków, dnia 5.09.2017r.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia, gdyż w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp.

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum