Przetarg nieograniczony 14/VII/2017

Wymiana Dźwigu osobowego, zlokalizowanego przy Małopolskim Dworcu Autobusowym

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póżn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług pn.:

Wymiana Dźwigu osobowego, zlokalizowanego przy Małopolskim Dworcu Autobusowym. Znak sprawy 14/VII/2017

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45313100-5 Instalowanie wind
Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 30.11.2017 r.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zawiadamia wykonawców o wynikach postępowania:
wybrano ofertę Wykonawcy: Zakład ELEKTROMECHANICZNY Marian Młynarczyk
ul. Sucha 1, 30-199 Rżąska
Cena oferty: 195 447,00 zł w tym za roboty budowlane:165 927,00, w tym stawka podatku VAT 23%,
Okres gwarancji jakości w przedziale (36-60 mies.) – 60 mies.
Uzasadnienie wyboru:
Oferta wybrana spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w tym postępowaniu.
Liczba otrzymanych ofert:
Złożono 3 oferty, z których wszystkie spełniają wymagania udziału w postępowaniu podane w SIWZ i ogłoszeniu i nie podlegają odrzuceniu.

Streszczenie porównania i oceny złożonych ofert w załączeniu

 

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[14-VII-2017]444 Kb
Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum