Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 19/VII/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny (ZIT) - numer sprawy: 19/VII/2017

Kraków, dnia 06.09.2017 r.

OZ.271.211.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

71.32.00.00-7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
45.31.61.10-9 (Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego)

Termin wykonania zamówienia: do dnia 20.11.2017 r., przy czym roboty bitumiczne zostaną wykonane do dnia 30.10.2017 r.

Wybrano ofertę nr 1:

AG System Sp. z o. o.,
30-106 Kraków, ul. Senatorska 15

cena ofertowa: 1.222.121,52 zł brutto,

okres gwarancji : 120 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu z pośród ofert niepodlegających odrzuceniu oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1
AG System Sp. z o. o.,
30-106 Kraków, ul. Senatorska 15

Punktacja
cena brutto: 60,00
okres gwarancji: 40,00
łącznie: 100,00

Oferta nr 2
SAMBUD, Józef Paryl
32-412 Wiśniowa, Węglówka 72

Punktacja: oferta odrzucona

Oferta nr 3
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe WŁOMEX Zygmunt Włodarczyk
30-719 Kraków, ul. Gromadzka 30

Punktacja: oferta odrzucona

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 3 z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 2 oferty.

Kryteria oceny ofert:
cena brutto: 60 %.
okres gwarancji: 40%

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum