Przetarg nieograniczony 22/VII/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji warunkujących realizację zadania na budowę chodnika przy ul. Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych (ul. Glogera 5) do granicy miasta Krakowa

Postępowanie przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póżn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji warunkujących realizację zadania na budowę chodnika przy ul. Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych (ul. Glogera 5) do granicy miasta Krakowa

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego słownika zamówień (CPV):
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Terminy wykonania zamówienia: od zawarcia umowy do dnia 23.02.2018 r.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zawiadamia wykonawcę o wyniku postępowania:
wybrano ofertę Wykonawcy:
Firma Handlowo – Usługowa REMAPOL, Grzegorz Kalita,
31-764 Kraków, ul. Wielkie Pola 7
cena ofertowa: 38 376,00 zł brutto,
okres gwarancji jakości: 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta wybrana spełnia wszystkie wymagania i warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i Oferta ta jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu z pośród ofert nie podlegających odrzuceniu oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ..

Liczba otrzymanych ofert:
Złożono 2 oferty, spełniające wymagania przedmiotowe podane w SIWZ i ogłoszeniu. Dokonano oceny ofert. Druga w kolejności oferta została odrzucona, gdyż Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Streszczenie porównania i oceny złożonych ofert w załączeniu.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[22-VII-2017]815 Kb
Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum