Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 36/VII/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wyburzenie hydroforni, przebudowa istniejących dróg wraz z przekładkami kolidującego uzbrojenia i oświetleniem w ramach zadania pn. „Wyburzenie hydroforni przy budynku na ul. Krowoderskich Zuchów 15 i budowa w jej miejscu parkingu"- numer sprawy: 36/VII/2017.

Kraków, dnia 12.09.2017 r.
NZ.271.51.2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
45.11.00.00-1 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne)
45.22.33.00-9 (Roboty budowlane w zakresie parkingów)
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2017 r.

Wybrano ofertę nr 1:
PPUH WŁOMEX
Zygmunt Włodarczyk
ul. Gromadzka 30, 30-179 Kraków
cena ofertowa: 492.404,11 zł brutto
okres gwarancji: 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest jedyną złożoną w niniejszym postępowaniu, nie podlega odrzuceniu oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty: 1
PPUH WŁOMEX
Zygmunt Włodarczyk
cena ofertowa: 60,00 pkt
okres gwarancji: 40,00 pkt
łącznie: 100,00 pkt

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 1 z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.
Kryteria oceny ofert:
cena brutto 60 %.
okres gwarancji: 40 %

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum