Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 20/VII/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA - numer sprawy: 20/VII/2017

Kraków, dnia 14.09.2017 r.                                OZ.271.212.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

45.23.00.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy dróg

45.23.21.30-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45.23.14.00-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.06.2018 r.

Wybrano ofertę nr 4:

Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Sp. z o. o.,
30-798 Kraków, ul. Christo Botewa 14

cena ofertowa: 1.699.071,21 zł brutto

okres gwarancji: 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego ENERGOPOL Sp. z o. o.,
30-109 Kraków, ul. Salwatorska 14

Punktacja: oferta odrzucona

Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe WŁOMEX Zygmunt Włodarczyk
30-719 Kraków, ul. Gromadzka 30

Punktacja: oferta odrzucona

Oferta nr 3
Konsorcjum firm:
SAMBUD Józef Paryl – Lider Konsorcjum
32-412 Wiśniowa, Węglówka 72

Firma Usługowo – Handlowa MONTER Artur Kasprzyk – Partner Konsorcjum
32-700 Bochnia, ul. J. Matejki 6

Punktacja
cena brutto: 59,18
okres gwarancji: 40,00
łącznie: 99,18

Oferta nr 4
Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Sp. z o. o.,
30-798 Kraków, ul. Christo Botewa 14

Punktacja
cena brutto: 60,00
okres gwarancji: 40,00
łącznie: 100,00

Oferta nr 5
Berger Bau Polska Sp. z o. o.,
54-517 Wrocław, ul. Szczecińska 11

Punktacja: oferta odrzucona

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 5 z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 3 oferty.

Kryteria oceny ofert:
cena brutto: 60 %.
okres gwarancji: 40%

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum