Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 7/I/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID dla rozbudowy ul. Kozienickiej w Krakowie na odcinku od ul. Skotnickiej do ul. Starzyńskiego / Szerokie Łąki - znak sprawy: 7/I/2018

 ________________________________________________________________________________

Kraków, 23.01.2018 r.


NZ.271.6.2018


Informacja o unieważnieniu postępowania

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

71.32.00.00-7 (usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2018 r.

Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający unieważnia postępowanie ze względu na brakujące środki finansowe potrzebne do sfinansowania najkorzystniejszej oferty cenowej. Zamawiający zamierzał przeznaczyć środki w kwocie 292.740,00 zł brutto na sfinansowanie zamówienia, podczas gdy cena najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu złożonej przez ARG Projektowanie Inwestycyjne Sp. z o.o. ul. Czereśniowa 4a, 31-410 Kraków wynosi 320.000,00 zł brutto.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum