Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 6/I/2018

Dotyczy zamówienia na usługi społeczne : Ochrona i dozorowanie budynków ZIKiT mieszczących się przy ul.Centralnej 53, ul. Za Torem 22 oraz os. Złotej Jesieni 14 w Krakowie. Sprawa znak: 6/I/2018

Kraków,dnia 23.01.2018 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zamówienia na usługi społeczne.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
79710000-4– Usługi ochroniarskie

Termin realizacji: od 01.02.2018 r. - 31.12.2019 r.

Wybrano ofertę nr 1
Podgórska Spółdzielnia „OCHRONA MIENIA", 30-819 Kraków , ul. Górników 13
Cena ofertowa: 1.364.895,36 zł brutto
Zaoferowany czas przyjazdu patrolu interwencyjnego krótszy niż 10 min
Termin realizacji: od 01.02.2018 r. - 31.01.2019 r.

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu.

Umowa zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu .

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1 :
Podgórska Spółdzielnia „OCHRONA MIENIA", 30-819 Kraków , ul. Górników 13
Cena brutto : 60,00 pkt
Czas przyjazdu patrolu interwencyjnego : 40,00 pkt
Łączna ilość punktów : 100,00 pkt

Oferta nr 2 :

AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA „JUSTUS" Sp. z o.o. , 30-394 Kraków, ul. Skotnicka 230
Cena brutto: 40,30 pkt
Czas przyjazdu patrolu interwencyjnego : 40,00 pkt
Łączna ilość punktów : 80,30 pkt

Oferta nr 3 :
Konsorcjum:
Lider:
DGP Security Partner Sp. z o.o., ul. Jesionowa 9A, 40-159 Katowice
Członkowie:
- Przedsiębiorstwo Usługowe GOS-ZEC Sp. z o.o., ul. Ostrowska 474A, 61-324 Poznań
- DGP PROVIDER Sp. z o.o., al. Niepodległości 775/2, 81-805 Sopot
- „DERSŁAW" Sp. z o.o., ul. Zawada 26, 28-230 Połaniec
Cena brutto: 37,61 pkt
Czas przyjazdu patrolu interwencyjnego : 40,00 pkt
Łączna ilość punktów : 77,61 pkt

Oferta nr 4 :
Konsorcjum:
Lider:
„EKOTRADE" Sp. z o.o., 00-712 Warszawa, ul. Melomanów 4
Partnerzy:
- EKOTRADE OCHRONA Sp. z o.o., 00-712 Warszawa, ul. Melomanów 4
- TRUST SECURITY Sp. z o.o., 00-743 Warszawa, ul. L. Niebielaka 5/6
Oferta odrzucona

Informacje dodatkowe:
Liczba otrzymanych ofert: 4 (w tym: 0 wykonawców wykluczonych, 1 oferta odrzucona).

Kryteria oceny ofert:
cena brutto - 60%
czas przyjazdu patrolu interwencyjnego - 40 %

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum