Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 9/XI/2017

przetarg nieograniczony p.n. Budowa brakującego odcinka ul. Kordiana w formule ”zaprojektuj  i zbuduj” 

Kraków, dnia 17.01.2018 roku

NZ.271.181.2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n. Budowa brakującego odcinka ul. Kordiana w formule "zaprojektuj i zbuduj" - znak sprawy: 9/XI/2017.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
45.00.00.00-7 (Roboty budowlane);
71.32.00.00-7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

Termin realizacji: : do dnia 31.10.2018 r., w tym:
do 31.03.2018r.– opracowanie dokumentacji projektowej
do 31.10.2018r. – zakończenie robót budowlanych

Wybrano ofertę nr 3.
SKO-BUD Spółka z o.o.
ul. Chłopska 5, 30-806 Kraków
cena ofertowa: 3.357.900,00 zł brutto
długość okresu gwarancji: 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Do realizacji niniejszego zamówienia wybrano w/w Wykonawcę. Oferta tego Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ i uzyskała łącznie największą liczbę punktów we wszystkich kryteriach oceny ofert.

Umowa zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Liczba otrzymanych ofert: 3 (w tym: 0 wykonawców wykluczonych, 0 ofert odrzuconych).

Kryteria oceny ofert:
cena brutto - 60%, długość okresu gwarancji – 40 %

Szczegółowa punktacja z uwzględnieniem w/w kryteriów przedstawia się następująco:

OFERTA NR 1
AG SYSTEM Sp. z o.o.
ul. Senatorska 15
30-106 Kraków
cena ofertowa: 58,50 pkt
długość okresu gwarancji: 40,00 pkt
ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW: 98,50 pkt

OFERTA NR 2
Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Spółka z o.o.
ul. Christo Botewa 14,
30-798 Kraków

cena ofertowa: 50,24 pkt
długość okresu gwarancji: 40,00 pkt
ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW: 90,24 pkt

OFERTA NR 3
SKO-BUD Spółka z o.o.
ul. Chłopska 5,
30-806 Kraków
cena ofertowa: 60,00 pkt
długość okresu gwarancji: 40,00 pkt
ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW: 100,00 pkt

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum