Przetarg nieograniczony 7/XII/2017

: Świadczenie usług parkingowych dla pojazdów usuniętych zgodnie z art. 130a i 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.1260 t.j.).

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póżn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług pn.:
Świadczenie usług parkingowych dla pojazdów usuniętych zgodnie z art. 130a i 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.1260 t.j.).

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego słownika zamówień (CPV):
63712400-7 Usługi w zakresie obsługi parkingów

Terminy wykonania zamówienia: od dnia 17.02.2018r. do dnia 31.05.2019r.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zawiadamia wykonawcę o wyniku postępowania:
wybrano ofertę Wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych MPEC sp. z o.o.
ul. Miechowity 6A, 31-475 Kraków
cena jednostkowa (brutto) za parkowanie pojazdu usuniętego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3 500 kg /zł/ 23,00/,
ilości miejsc parkingowych: 744 mp

Uzasadnienie wyboru:
Oferta wybrana spełnia wszystkie wymagania i warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

Z up. Dyrektora ZIKiT
/-/
Małgorzata Krawczyk
Kierownik Działu
Zamówień Publicznych

Sprawę prowadzi:
Krzysztof Mirski – St. Specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIKiT Kraków
tel. 12-616-7014

 

Załączniki:
Pobierz plik (Wybór oferty.pdf)Wybór najkorzystniejszej oferty[ ]372 Kb
Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum