Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 4/I/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: "Pełnienie dozoru technicznego oraz dokonywanie niezbędnych napraw w celu zapewnienia poprawnego działania instalacji elektrogazowej zasilającej Smoka Wawelskiego" - znak sprawy: 4/I/2018

 Kraków, dnia 30.01.2018r.

NZ.271.3.2018

Informacja o unieważnieniu postępowania

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

50.53.12.00-8 (Usługi w zakresie konserwacji aparatury gazowej)
71.31.43.00-5 (Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej)

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2020r.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ postępowanie to obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, co uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne:

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak i w załącznikach do SIWZ, występuje rozbieżność pomiędzy zapisami §2 ust. 18 pkt 4) istotnych postanowień umowy, tj. „usuwania awarii w ciągu … od powiadomienia”, a postawionymi Wykonawcom kryteriami oceny ofert, tj. „Czas potrzebny na podjęcie usunięcia awarii od powiadomienia Zamawiającego”.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający unieważnia postępowanie obarczone wadą niemożliwą do usunięcia.

 

 

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum