Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 1/XI/2017

 Wykonanie badań laboratoryjnych weryfikujących dla zadania „ Rozbudowa ul. Igołomskiej – drogi krajowej nr 79 – etap II, na odcinku od km 331+944,85 do skrzyżowania z ul. Giedroycia (Jeżynowa) w km 339+359,57 wraz z budową, rozbudową, przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury (odwodnienia, oświetlenia, wodociągowej, gazociągowej, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznej oraz sieci przemysłowych związanych z sąsiedztwem kombinatu hutniczego) w Krakowie. Znak sprawy: 1/XI/2017

 Kraków, dnia 31.01.2018 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
71.90.00.00-7 (usługi laboratoryjne)
73.11.10.00-3 (laboratoryjne usługi badawcze)

Termin realizacji: do dnia 30.11.2019 r.

Wybrano ofertę nr 2.
PROKOM Construction Sp. z o.o.
41-200 SOSNOWIEC, ul. Władysława Reymonta 30/1
cena ofertowa brutto: 756.000,00 zł
szybkość reakcji: 1 dzień
czas magazynowania próbek: 6 lat

Uzasadnienie wyboru:
Do realizacji niniejszego zamówienia wybrano w/w Wykonawcę, ponieważ jego oferta jest najkorzystniejszą na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert, spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz mieści się w środkach, jakie Zamawiający przewidział na sfinansowanie przedmiotowego zadania.

Umowa zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Liczba otrzymanych ofert: 4 (w tym: 0 wykonawców wykluczonych, 0 ofert odrzuconych).

Kryteria oceny ofert:
cena brutto - 60%
szybkość reakcji – 20 %
czas magazynowania próbek – 20%

Szczegółowa punktacja z uwzględnieniem w/w kryteriów przedstawia się następująco:

OFERTA NR 1

ŚLĄSKIE LABORATORA BUDOWLANE LAB-SYSTEM Sp. z o.o.
40-467 Katowice ul. 73 Pułku Piechoty 1
cena ofertowa brutto: 50,97 pkt
szybkość reakcji: 20,00 pkt
czas magazynowania próbek: 20,00 pkt
ŁĄCZNA PUNKTACJA: 90,97 pkt

OFERTA NR 2

PROKOM Construction Sp. z o.o.
41-200 SOSNOWIEC, ul. Władysława Reymonta 30/1
cena ofertowa brutto: 60,00 pkt
szybkość reakcji: 20,00 pkt
czas magazynowania próbek: 20,00 pkt
ŁĄCZNA PUNKTACJA: 100,00 pkt

OFERTA NR 3

Instytut Badań Inżynierskich LABOR AQUILA
42-262 Poczesna ,Nowa Wieś, ul. Działkowa 15
cena ofertowa brutto: 52,18 pkt
szybkość reakcji: 20,00 pkt
czas magazynowania próbek: 20,00 pkt
ŁĄCZNA PUNKTACJA: 92,18 pkt

OFERTA NR 4

GRUPA LBT Małgorzata Wojtysiak Laboratorium Centralne – Oddział Małopolska
32-400 Myślenice, ul. J. Słowackiego 112
cena ofertowa brutto: 40,49 pkt
szybkość reakcji: 20,00 pkt
czas magazynowania próbek: 0,00 pkt
ŁĄCZNA PUNKTACJA: 60,49 pkt

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum