Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 9/I/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych z rozwiązaniem odwodnienia, oświetleniem, przekładkami kolidującego uzbrojenia i kolidującą zielenią oraz uzyskanie decyzji ZRID dla rozbudowy ul. Łokietka – od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki - znak sprawy: 9/I/2018

Kraków, dnia 02.02.2018 roku

NZ.271.15.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
71320000-7– Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Termin realizacji: 15.09.2018 r.

Wybrano ofertę nr 1.
DROPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Zabłocie 26/41
30-701 Kraków

Cena ofertowa: 299 500,00 zł brutto
Termin realizacji: 15.09.2018 r.
Okres gwarancji w § 9 ust. 1 IPU - 48 m-cy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest jedyną złożoną w niniejszym postępowaniu, nie podlega odrzuceniu oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Umowa zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie art. 94 ust. 2 pkt 1 a) ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje :
Liczba otrzymanych ofert: 1 (w tym: 0 wykonawców wykluczonych).
Kryteria oceny ofert:
cena brutto:60%
okres gwarancji w § 9 ust. 1 IPU : 40 %

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum