Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 16/I/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID dla rozbudowy ul. Kozienickiej w Krakowie na odcinku od ul. Skotnickiej do ul. Starzyńskiego / Szerokie Łąki - Znak sprawy: 16/I/2018

Kraków, dnia 09.02.2018 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Uzasadnienie faktyczne:
W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta.

Uzasadnienie prawne:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum