Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 13/I/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Dekoracja okolicznościowa Miasta Krakowa 2018-2020. Znak sprawy: 13/I/2018

Kraków, dnia 13.02.2018 roku

NZ.271.20.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
39298900-6– Różne wyroby dekoracyjne
Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r.

Wybrano ofertę nr 1.
PUKID Bogusław Urzędowski
31-963 Kraków , os. Krakowiaków 16/16

Cena ofertowa: 769 044,00 zł brutto
Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r.
Czas reakcji na podjęcie działań po otrzymaniu zgłoszenia o awarii lub uszkodzenia elementów składających się na Przedmiot umowy lub oświetlenia : poniżej 2 godzin

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest jedyną złożoną w niniejszym postępowaniu, nie podlega odrzuceniu oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Umowa zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie art. 94 ust. 2 pkt 1 a) ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje :
Liczba otrzymanych ofert: 1 (w tym: 0 wykonawców wykluczonych).
Kryteria oceny ofert:
cena brutto:60% czas reakcji na podjęcie działań po otrzymaniu zgłoszenia o awarii lub uszkodzenia elementów składających się na Przedmiot umowy lub oświetlenia: 40 %

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum