Przetarg nieograniczony 10/I/2018

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa w Krakowie oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póżn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług pn.:
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa w Krakowie oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego słownika zamówień (CPV):
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Terminy wykonania zamówienia: 7 miesięcy od zawarcia umowy w tym:
- I etap do 4 miesięcy od zawarcia umowy.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zawiadamia wykonawców o wyniku postępowania:

wybrano ofertę Wykonawcy:

DROPROJEKT sp. z o.o. ul. Zabłocie 26/41, 30-701 Kraków z ceną ofertowa brutto 282 900,00 zł.

Uzasadnienie wyboru:
Oferta wybrana spełnia wszystkie wymagania i warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.
Ocena ofert w załączeniu.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Wybór oferty 10_I_2018.pdf)Wybór oferty[10/I/2018]459 Kb
Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum