Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 3/I/2018

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Rozbudowa ul. Czajnej w Krakowie – opracowanie dokumentacji i realizacja robót budowlanych. Znak sprawy: 3/I/2018.

 Informacja o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia.

Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający posiadał na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 4 919 286,00 zł.
Najkorzystniejsza oferta złożona przez G-Invest AG Sp. z o.o. Spółka Komandytowa na kwotę 6 470 000,00 zł jest wyższa w stosunku do posiadanych środków na sfinansowanie zamówienia.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum