Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 12/I/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Obsługa magazynu przeciwpowodziowego przy ul. Za Torem 22 w Krakowie wraz z obsługą systemu rozbieralnych ścianek DPS2000
i bram przeciwpowodziowych
".

 Kraków, 15.02.2018r.

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

50.61.00.00-4 (Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu bezpieczeństwa)

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 15.12.2019r.

Wybrano ofertę:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne
Krzysztof Lelek
ul. Kolejowa 62, 34-115 Łączany

Cena brutto: 599.357,46 zł
Okres gwarancji: 24 miesiące

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta jest jedyną ofertą w postępowaniu, spełnia wymagania określone w SIWZ oraz mieści się w środkach, jakie Zamawiający przewidział na sfinansowanie przedmiotowego zadania.

Streszczenie oceny złożonej oferty:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne
Krzysztof Lelek
ul. Kolejowa 62, 34-115 Łączany

Łącznie 100pkt, w tym:

- Cena brutto – 60pkt
- Okres gwarancji – 40pkt

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje:

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania
0 ofert.

Kryterium oceny ofert:
Cena brutto - 60%
Okres gwarancji - 40%

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum