Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - znak sprawy: 12/XI/2018 - po wyroku KIO 2725

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia, iluminacji i kanalizacji teletechnicznej na Bulwarach: Inflanckim, Wołyńskim, Tynieckim i Rodła w Krakowie – w ramach rewitalizacji Bulwarów Wiślanych.

Kraków, dnia 16.02.2018 r.                                       NZ.271.162.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty po ponownej ocenie ofert
– po wyroku KIO 2725/17 z dnia 16.01.2018r

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
45.31.10.00-0 (Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych)
45.31.61.00-6 (Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego)
45.11.12.00-0 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)
45.31.73.00-5 (Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych)

Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.08.2018 r.

Wybrano ofertę nr 3:
Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Włomex" Zygmunt Włodarczyk – lider konsorcjum,
30-719 Kraków, ul. Gromadzka 30
Dynamik Sp. z o. o., - członek konsorcjum
30-732 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 6
cena: 2.999.425,26 zł brutto,
okres gwarancji: 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Po dokonaniu ponownej oceny ofert (zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 16.01.2018 roku - syg. akt: 2725/17) do realizacji niniejszego zamówienia wybrano w/w Wykonawcę. Oferta tego Wykonawcy jest najkorzystniejszą ofertą spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu, niepodlegających odrzuceniu - w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Kryteria oceny ofert:
cena brutto: 60 %.
okres gwarancji określonej w §10 ust. 2 istotnych postanowień umowy: 40%

Oferta nr 1
Konsorcjum firm:
Krzysztof Jędrszczyk Zakład Projektowo – Usługowo – Produkcyjny „POWER" – lider konsorcjum
31-752 Kraków, ul. Łowińskiego 3
Edward Hejmo Firma Usługowo Handlowa „Elektro-Ed" – członek konsorcjum
31-624 Kraków, os. Piastów 37A/37
Cena brutto: 45,38 pkt
Okres gwarancji: 40,00 pkt
Łącznie: 85,38 pkt

Oferta nr 2
Vatico Wacław Szczepanik
31-932 Kraków, os. Centrum D1/165
OFERTA ODRZUCONA

Oferta nr 3
Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Włomex" Zygmunt Włodarczyk – lider konsorcjum
30-719 Kraków, ul. Gromadzka 30
Dynamik Sp. z o. o., - członek konsorcjum
30-732 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 6
Cena brutto: 60,00 pkt
Okres gwarancji: 40,00 pkt
Łącznie: 100,00 pkt

Oferta nr 4
Zakład Wykonawstwa Eletroenergetycznego s.c., Marek Skupień, Anna Skupień
30-224 Kraków, ul. Jontkowa Górka 21
OFERTA ODRZUCONA

Oferta nr 5
Towarzystwo Wykonawstwa Obiektów Elektroenergetycznych EL-EN Andrzej Krzanowski i Ryszard Wąsik Sp. j.
30-130 Kraków, ul. L. Rydla 57
Cena brutto: 56,37 pkt
Okres gwarancji: 40,00 pkt
Łącznie: 96,37 pkt

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 5, z czego odrzucono (wykluczono) 2 oferty lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum