Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/XII/2017

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie robót w zakresie utrzymania systemu odwodnienia miasta Krakowa: Część 1 – Obszar Śródmieście, Część 2 – Obszar Podgórze, Część 3 – Obszar Krowodrza, Część 4 – Obszar Nowa Huta - numer sprawy: 5/XII/2017

Kraków, dnia 22.02.2018 r.

NZ.271.177.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert
Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

Dla Części 1, 2, 3, i 4:
45232452-5 Roboty odwadniające
90640000-5 Usługi czyszczenia i opróżniania kanałów ściekowych

Termin wykonania zamówienia: Dla Części 1, 2, 3, i 4 - do dnia 15.12.2019 r.

Część 1 – oferta nr 2:
Zakład Usług Leśnych Włodzimierz Szczepara
Szarkówka 23, 32-250 Charsznica
Cena brutto: 1 611 540,00 zł
Wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe: 24 miesiące, czyli do okresu 60 miesięcy

Część 2 – oferta nr 3:
Zakład Robót Budowlano- Inżynieryjnych i Wodno- Melioracyjnych inż. Mieczysław Kozioł
ul. Zagroda 16, 34-115 Łączany
Cena brutto: 2 155 205,20 zł
Wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe: 24 miesiące, czyli do okresu 60 miesięcy

Część 3 – oferta nr 1:
PPHU „MDTRANS" mgr Mariusz Dąbrowski
Poradów 44, 32-200 Miechów
Cena brutto: 2 067 289,36 zł
Wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe: 24 miesiące, czyli do okresu 60 miesięcy

Część 4 – oferta nr 4:
Konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Bomax Sp. z o.o. – lider konsorcjum
ul. Powstańców 50, 31-422 Kraków
„MAŁOPOLKOM" s.c. Ryszard Kwiek, Ireneusz Ferdynus
Usługi Komunalno- Zieleniarskie – uczestnik konsorcjum
ul. Jeżynowa 9, 31-979 Kraków
Cena brutto: 2 422 112,24 zł
Wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe: 24 miesiące, czyli do okresu 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:

Część 1 - Oferta jest jedyną złożoną w niniejszym postępowaniu dla części 1 i spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ w danej części zamówienia.

Część 2 - Oferta jest jedyną ważną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu dla części 2 i spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ w danej części zamówienia.

Część 3 - Oferta jest jedyną złożoną w niniejszym postępowaniu dla części 3 i spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ w danej części zamówienia.

Część 4 - Oferta jest jedyną ważną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu dla części 4 i spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ w danej części zamówienia.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Część 1
Oferta nr 2
Zakład Usług Leśnych Włodzimierz Szczepara
Szarkówka 23, 32-250 Charsznica
Punktacja:
Cena brutto: 60,00 pkt
Wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe: 24 miesiące, czyli do okresu 60 miesięcy: 40,00 pkt
Łącznie: 100,00 pkt

Część 2
Oferta nr 2
Zakład Usług Leśnych Włodzimierz Szczepara
Szarkówka 23, 32-250 Charsznica
Oferta odrzucona

Oferta nr 3
Zakład Robót Budowlano- Inżynieryjnych i Wodno- Melioracyjnych inż. Mieczysław Kozioł
ul. Zagroda 16, 34-115 Łączany
Punktacja:
Cena brutto: 60 pkt
Wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe: 24 miesiące, czyli do okresu 60 miesięcy: 40,00 pkt
Łącznie: 100,00 pkt

Część 3
Oferta nr 1
PPHU „MDTRANS" mgr Mariusz Dąbrowski
Poradów 44, 32-200 Miechów
Punktacja:
Cena brutto: 60,00 pkt
Wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe: 24 miesiące, czyli do okresu 60 miesięcy: 40,00 pkt
Łącznie: 100,00 pkt

Część 4
Oferta nr 1
PPHU „MDTRANS" mgr Mariusz Dąbrowski
Poradów 44, 32-200 Miechów
Oferta odrzucona

Oferta nr 4
Konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Bomax Sp. z o.o. – lider konsorcjum
ul. Powstańców 50, 31-422 Kraków
„MAŁOPOLKOM" s.c. Ryszard Kwiek, Ireneusz Ferdynus
Usługi Komunalno- Zieleniarskie – uczestnik konsorcjum
ul. Jeżynowa 9, 31-979 Kraków
Punktacja:
Cena brutto: 56,98 pkt
Wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe: 24 miesiące, czyli do okresu 60 miesięcy: 40,00 pkt
Łącznie: 96,98 pkt

Umowy na w/w zadania zostaną zawarte w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

Liczba otrzymanych ofert:
Część 1 – 1
Część 2 – 2
Część 3 – 1
Część 4 – 2

z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 2 oferty.

Kryteria oceny ofert:
cena brutto: 60 %.
wydłużony okres gwarancji: 40%

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum