Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 8/I/2018

Dotyczy postępowania p.n.: Likwidacja przecieków do pomieszczeń Muzeum Historycznego Miasta Krakowa pod płytą Rynku Głównego. Znak sprawy: 8/I/2018

Informacja o unieważnieniu postępowania

Kraków, dnia 22.02.2018 roku

NZ.271.9.2018

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
45223000-6 (Roboty budowlane w zakresie konstrukcji)

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.06.2018 r., w tym:
1) Etap I polegający na realizacji prac naprawczych: w obrębie wyrzutni/czerpni wentylacyjnych, w pasmach styków dylatacyjnych, w obrębie podziemnych pomieszczeń Muzeum Archeologicznego pod budynkiem kościoła Św. Wojciecha - do dnia 30.06.2018 r.
2) Etap II polegający na realizacji prac naprawczych w obrębie pomieszczeń Wielkiej Wagi do dnia 30.06.2018 r.
3) Etap III polegający na realizacji prac naprawczych: w obrębie styku belki żelbetowej oraz nadlewki cementowej, w obrębie nieszczelności spowodowanych przejściem rury instalacyjnej przez strop żelbetowy, w miejscach punktowych przebić pod podwieszone urządzenia, zakończenie robót budowlanych: do dnia 30.06.2018 r.

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na przedmiotowe zamówienie kwotę 468.862,40 zł brutto.
Oferta nr 2 tj. Ecofair Sp. z o. o. 00-688 Warszawa ul. Emilii Plater 18 została złożona na kwotę 1.023.291,40 zł brutto

Uzasadnienie prawne:
Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4), ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum