Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 1/II/2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługa projektowania bieżących zmian w stałej organizacji ruchu na drogach publicznych położonych na terenie miasta Krakowa w roku 2018 - numer sprawy: 1/II/2018.

Kraków, dnia 23.02.2018 r.

NZ.271.28.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
71.32.20.00-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2018 r.

Wybrano ofertę nr 2

HLD TRAFFIC Dawid Kozłowski
ul. Tomickiego 17/45, 31-982 Kraków

Cena brutto: 265 400,00 zł
Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2018 r.
Wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe: 12 miesięcy, czyli do okresu 24 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:

Do realizacji niniejszego zamówienia wybrano Wykonawcę HLD TRAFFIC Dawid Kozłowski, ponieważ jego oferta jest najkorzystniejszą na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert, spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz mieści się w środkach, jakie Zamawiający przewidział na sfinansowanie przedmiotowego zadania.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1
Siemens Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa
Punktacja:
Cena brutto: 44,57 pkt
Wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe: 12 miesięcy, czyli do okresu 24 miesięcy: 40,00 pkt
Łącznie: 84,57 pkt

Oferta nr 2
HLD TRAFFIC Dawid Kozłowski
ul. Tomickiego 17/45, 31-982 Kraków
Punktacja:
Cena brutto: 60,00 pkt
Wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe: 12 miesięcy, czyli do okresu 24 miesięcy: 40,00 pkt
Łącznie: 100,00 pkt

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje:

Liczba otrzymanych ofert:
2 oferty z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:
cena brutto: 60 %.
wydłużony okres gwarancji: 40%

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum