Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 17/I/2018

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont wiaduktu drogowego nad linia kolejową w ciągu ul. Doktora Twardego w Krakowie – etap II. Znak sprawy 17/I/2018

Kraków, 26.02.2018r.

Wg rozdzielnika
NZ.271.25.2018

Informacja o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia.

Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający posiadał na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 863 672,89 zł. Najniższa złożona oferta na kwotę 1 130 514,73 zł jest wyższa w stosunku do posiadanych środków na sfinansowanie zamówienia.

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum