Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 18/I/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie wariantowej koncepcji odwodnienia obszaru os. Barycz, Kosocice, Rajsko, Soboniowice w ramach zadania: „Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z obszaru osiedli Barycz, Kosocice, Rajsko, Soboniowice jako przeciwdziałanie aktywizacji osuwisk". Znak sprawy: 18/I/2018.

 Kraków, dnia 02.03.2018 r.

NZ.271.24.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
71.32.00.00-7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2018 roku.

Wybrano ofertę nr 2 :
BCE Kraków Sp. z o. o
Ul. Władysława Syrokomli 23/3
30-102 Kraków

Cena ofertowa: 159.462,00 zł brutto,
Długość oferowanego okresu gwarancji określonego w § 8 ust. 1 IPU: zaproponowany okres gwarancji 48 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Umowa zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Oferta nr 1
Ove Arup & Partners International Limited Wielka Brytania 13 Fitzroy Street, London W1T 4BQ
działająca w Polsce w formie oddziału pod nazwą:
Ove Arup & Partners International Limited Sp.z o.o. Oddział w Polsce ul. Inflancka 4 00-189 Warszawa

Punktacja:
cena ofertowa: 27,34 pkt
długość oferowanego okresu gwarancji określonego w § 8 ust. 1 IPU: 40,00 pkt
łącznie: 87,34 pkt

Oferta nr 2
BCE Kraków Sp. z o.o
Ul. Władysława Syrokomli 23/3
30-102 Kraków

Punktacja:
cena ofertowa: 60,00 pkt
długość oferowanego okresu gwarancji określonego w § 8 ust. 1 IPU: 40,00 pkt
łącznie: 100,00 pkt
Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:
Cena brutto: 60%,
Długość oferowanego okresu gwarancji określonej w § 8 ust. 1 istotnych postanowień umowy: 40%

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum