Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/II/2018

Dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia na terenie Dzielnicy XV Miasta Krakowa, oświetlenie Fortu Batowice – os. Złotego Wieku” - znak sprawy: 5/II/2018.

 Kraków, 05.03.2018r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

71.32.00.00-7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania).

Termin wykonania zamówienia: 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Wybrano ofertę:

NOVA LIGHT Sp. z o.o.
ul. Żeligowskiego 46
90-644 Łódź
Cena brutto: 18.763,65 zł
Okres gwarancji: 36 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta jest najkorzystniejsza na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert, spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz mieści się w środkach, jakie Zamawiający przewidział na sfinansowanie przedmiotowego zadania.

Streszczenie oceny złożonych ofert:

Oferta nr 1

NOVA LIGHT Sp. z o.o.
ul. Żeligowskiego 46
90-644 Łódź
Łącznie 100pkt, w tym:
- Cena brutto – 60pkt
- Okres gwarancji – 40pkt

Oferta nr 2

KG-PROJEKT Biuro Projektowe
Jakub Gałkowski
ul. Wyspiańskiego 67
32-800 Brzesko
Łącznie 77,54pkt, w tym:
- Cena brutto – 37,54pkt
- Okres gwarancji – 40pkt

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje:

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania
0 ofert.

Kryterium oceny ofert:
Cena brutto - 60%
Okres gwarancji - 40%

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum