Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/XII/2017

przetarg nieograniczonego pn: „Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w projekcie pn: „Budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie w formule „ zaprojektuj i wybuduj"


Kraków, dnia 29.03.2018 r.                                                                   NZ.271.181.2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: „Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w projekcie pn: „Budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie w formule „ zaprojektuj i wybuduj" - znak sprawy: 4/XII/2017.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
71.24.70.00 – 1 ( Nadzór nad robotami budowlanymi )
71.24.80.00 – 8 ( Nadzór nad projektem i dokumentacją)
71.31.52.00 – 1 ( Budowlane usługi doradcze).

Termin wykonania zamówienia: 47 miesięcy od daty podpisania umowy.
w tym: 35 miesięcy okres podstawowy, 12 miesięcy okres dodatkowy

Zamawiający, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, że działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 1 pkt 2 i 3 Pzp.

Jedyna oferta złożona w niniejszym postępowaniu przez Konsorcjum firm, którego liderem jest: DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA S.A., ul. Mieszka I 10, 40-877 Katowice została odrzucona.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum