Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 9/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia na terenie Dzielnicy I Miasta Krakowa: ul. Bosacka, ul. Berka Joselewicza” - znak sprawy: 9/III/2018.

 Kraków, 09.04.2018r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która zawiera rażąco nisko cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Oferta ta została odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum