Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 18/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Wykonanie kanalizacji wód opadowych przy ul. Zakamycze - opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych decyzji do realizacji robót budowlanych - znak sprawy: 18/III/2018

 Kraków, 09.04.2018 r.

NZ.271.76.2018

Informacja o unieważnieniu postępowania

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

71.32.00.00-7 (usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

Termin wykonania zamówienia: 30.11.2018 r.

Uzasadnienie prawne:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne:
W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum