Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 27/III/2018

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Asysta techniczna oraz nadzór autorski dla systemu EZD SIDAS i SPiRB w roku 2018” - znak sprawy: 27/III/2018.

Kraków, 09.04.2018r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
48.00.00.00-8 (Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne).

 

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2018r.

 

Wybrano ofertę nr 1:
MADKOM Spółka Akcyjna
al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
Cena brutto:
a) 132.874,44 zł za cały okres trwania umowy za moduł EZD SIDAS
b) 17.790,72 zł za cały okres trwania umowy za moduł SIDAS Budżet
c) 246,00 zł za jedną roboczogodzinę.
Czas reakcji na zgłoszenie błędu poważnego: 24 godziny

 

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest jedyną ofertą w postępowaniu, spełnia wymagania określone w SIWZ oraz mieści się w środkach, jakie Zamawiający przewidział na sfinansowanie przedmiotowego zadania.

 

Streszczenie oceny złożonej oferty:
MADKOM Spółka Akcyjna
al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
Łącznie 60pkt, w tym:
- Cena brutto – 60pkt
- Czas reakcji na zgłoszenie błędu poważnego – 0pkt

 

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy Pzp.

 

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono 0 ofert.

 

Kryterium oceny ofert:
Cena brutto - 60%
Czas reakcji na zgłoszenie błędu poważnego - 40%

 


 

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum