Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:11/II/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID dla rozbudowy ul. Kozienickiej w Krakowie na odcinku od ul. Skotnickiej do ul. Starzyńskiego / Szerokie Łąki - Znak sprawy: 11/II/2018

Kraków, dnia 11.04.2018 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
71320000-7– Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Termin realizacji: 14.12.2018 r.

Wybrano ofertę nr 2
ARG Projektowanie Inwestycyjne Sp. z o.o
31-410 Kraków, ul. Czereśniowa 4 a

Cena ofertowa: 292.715,40 zł.
Termin realizacji: 14.12.2018 r.
Długość oferowanego okresu gwarancji : 48 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postepowaniu z pośród Wykonawców nie podlegających wykluczeniu oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Umowa zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert :

Oferta nr 1
Biuro Projektowe „ KONSTRUKTOR"
32-500 Chrzanów, ul. Kolonia Stella 26
Wykonawca Wykluczony

Oferta nr 2
ARG Projektowanie Inwestycyjne Sp. z o.o
31-410 Kraków, ul. Czereśniowa 4 a
Punktacja:
Cena brutto: 42,00 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji : 40,00 pkt
Łącznie: 82,00 pkt

Oferta nr 3
Biuro Projektowe Appia Bartosz Ptak
30-002 Kraków, Ul. Zbożowa 5A/1
Punktacja:
Cena brutto: 38,30 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji : 40,00 pkt
Łącznie: 78,30 pkt

Dodatkowe informacje :
Liczba otrzymanych ofert:
3 oferty ( w tym: 1 wykonawca wykluczony).

Kryteria oceny ofert:
cena brutto: 60%
długość oferowanego okresu gwarancji: 40 %

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum