Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 6/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa miejsc postojowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 89, os. Piastów 34a - znak sprawy: 6/III/2018

________________________________________________________________________________

Kraków, 11.04.2018 r.

NZ.271.60.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

45.10.00.00-8 (Przygotowanie terenu pod budowę)
45.22.00.00-5 (Roboty inżynieryjne i budowlane)
45.11.27.00-2 (Roboty w zakresie kształtowania terenu)
45.23.32.90-8 (Instalowanie znaków drogowych)

Termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy

Wybrano ofertę nr 2

SAMBUD Józef Paryl
Węglówka 72
32-412 Wiśniowa

Cena brutto: 91 285,39 zł
Długość okresu gwarancji: 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest najkorzystniejszą ofertą w niniejszym postępowaniu w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.
Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1

P.W. „BIRBUD" MM. s.c.
Sławomir Mietła, Magdalena Poźniak-Mietła
ul. Biskupińska 23,
30-732 Kraków

Cena brutto: 46,69 pkt
Długość okresu gwarancji: 40,00 pkt
Łącznie: 86,69 pkt

Oferta nr 2

Józef Paryl „SAMBUD"
Węglówka 72
32-412 Wiśniowa

Cena brutto: 60,00 pkt
Długość okresu gwarancji: 40,00 pkt
Łącznie: 100,00 pkt


Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:
Punktacja łącznie: 100%, w tym:
Cena brutto: 60%,
Długość okresu gwarancji: 40%

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum