Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:1/III/2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: "Likwidacja przecieków do pomieszczeń Muzeum Historycznego Miasta Krakowa pod płytą Rynku Głównego" - znak sprawy: 1/III/2018.

 Kraków, 12.04.2018r.

NZ.271.74.2018 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

45.22.30.00-6 (Roboty budowlane w zakresie konstrukcji).

Termin wykonania zamówienia:
a) I Etap: do dnia 30 czerwca 2018r.,
b) II Etap: do dnia 31 lipca 2018r.

Wybrano ofertę:
ECOFAIR Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 18, 00-688 Warszawa
Cena brutto: 859.421,55 zł
Okres gwarancji: 60 miesięcy (dla etapu I i II)

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest jedyną ofertą w postępowaniu, spełnia wymagania określone w SIWZ oraz mieści się w środkach, jakie Zamawiający przewidział na sfinansowanie przedmiotowego zadania.

Streszczenie oceny złożonej oferty:
ECOFAIR Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 18, 00-688 Warszawa
Łącznie 100pkt, w tym:
- Cena brutto 60pkt
- Okres gwarancji 40pkt

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono 0 ofert.

Kryterium oceny ofert:
Cena brutto - 60%
Okres gwarancji - 40%


 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum