Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 15/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Solidarności w formule P+B- znak sprawy: 15/III/2018.

 Kraków, 13.04.2018 r.

NZ.271.72.2018

Informacja o unieważnieniu postępowania

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Termin wykonania zamówienia: 31.10.2018 r.

Uzasadnienie prawne:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne:
W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum