Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 7/II/2018

Dotyczy postępowania p.n. "Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu w zakresie dodatkowego oznakowania dla realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego – BO.OM.138/17 – Szybciej Tramwajem – wydzielenie torowisk tramwajowych" - Znak sprawy: 7/II/2018.

Kraków, dnia 13.04.2018 roku

NZ.271.63.2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
71.32.00.00-7
Termin realizacji: 4 miesiące od daty zawarcia umowy

Wybrano ofertę nr 1.

Pracownia Inżynierska PRO-DM Iwona Grylak
Droginia 386, 32-400 Myślenice

Cena brutto: 18 450,00 zł
Okres gwarancji: 8 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:

Oferta jest najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert, spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Umowa zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje :
Liczba otrzymanych ofert: 2 (w tym: 0 wykonawców wykluczonych)

Kryteria oceny ofert:
Cena brutto: 60%
Okres gwarancji: 40 %

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1.
Pracownia Inżynierska PRO-DM Iwona Grylak
Droginia 386, 32-400 Myślenice

Cena brutto: 60,00 punktów
Okres gwarancji: 40,00 punktów
Łącznie: 100,00 punktów

Oferta nr 2.
Firma Inżynieryjna TECHMA
os. Oświecenia 24/3, 31-636 Kraków

Cena brutto: 18,87 punktów
Okres gwarancji: 40,00 punktów
Łącznie: 58,87 punktów

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum