Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 2/II/2018

Dotyczy postępowania p.n. „Budowa przyłącza oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy VIII Miasta Krakowa" Część I: ul. Trockiego; Część II: ul. Zalesie; Część III: ul. Obozowa, ul. Burgundzka, ul. Wandejska, ul. Normandzka" - Znak sprawy: 2/II/2018.

 Kraków, dnia 16.04.2018 roku

NZ.271.29.2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
45.31.61.00-6 (Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego)
45.31.10.00-0 (Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych)
Termin realizacji: do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy

W zakresie I i II części zamówienia wybrano ofertę nr 3.
M.S.J. „ELEKTROINSTAL" Marek Szwajda, Józef Rozkocha
30-149 Kraków, ul. Balicka 100

Cena brutto:
Część I: 24 123,04 zł
Część II: 24 227,94 zł
Okres gwarancji: 60 miesięcy
Doświadczenie kierownika robót elektrycznych: 32 lata

W zakresie III części zamówienia wybrano ofertę nr 1.
Zakład Projektowo-Usługowo-Produkcyjny „POWER" Krzysztof Jędrszczyk
31-752 Kraków, ul. Łowińskiego 3

Cena brutto:
Część III: 212 815,28 zł
Okres gwarancji: 60 miesięcy
Doświadczenie kierownika robót elektrycznych: 12 lat

Uzasadnienie wyboru:

Wybrane oferty są najkorzystniejsze w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz spełniają wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Umowa zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje :
Liczba otrzymanych ofert: 5 (w tym: 0 wykonawców wykluczonych, 3 oferty odrzucone).

Kryteria oceny ofert:
Cena brutto: 60%
Okres gwarancji: 30 %
Doświadczenie kierownika robót elektrycznych: 10%

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1.
Zakład Projektowo-Usługowo-Produkcyjny „POWER" Krzysztof Jędrszczyk
31-752 Kraków, ul. Łowińskiego 3

Część I:
Cena brutto: 55,62 punktów
Okres gwarancji: 30,00 punktów
Doświadczenie kierownika robót elektrycznych: 3,75 punktów
Łącznie: 89,37 punktów

Część II:
Cena brutto: 58,22 punktów
Okres gwarancji: 30,00 punktów
Doświadczenie kierownika robót elektrycznych: 3,75 punktów
Łącznie: 91,97 punktów

Część III:
Cena brutto: 60,00 punktów
Okres gwarancji: 30,00 punktów
Doświadczenie kierownika robót elektrycznych: 3,75 punktów
Łącznie: 93,75 punktów

Oferta nr 2.
Wacław Szczepanik VATICO
31-932 Kraków, os. Centrum D 1/165

Oferta odrzucona.

Oferta nr 3.
M.S.J. „ELEKTROINSTAL" Marek Szwajda, Józef Rozkocha
30-149 Kraków, ul. Balicka 100

Część I:
Cena brutto: 60 punktów
Okres gwarancji: 30,00 punktów
Doświadczenie kierownika robót elektrycznych: 10 punktów
Łącznie: 100,00 punktów

Część II:
Cena brutto: 60 punktów
Okres gwarancji: 30,00 punktów
Doświadczenie kierownika robót elektrycznych: 10 punktów
Łącznie: 100,00 punktów

Część III:
Cena brutto: 44,86 punkty
Okres gwarancji: 30,00 punktów
Doświadczenie kierownika robót elektrycznych: 10 punktów
Łącznie: 84, 86 punkty

Oferta nr 4.
AMPER Daniel Czop
32-095 Iwanowice, Lesieniec 30

Oferta odrzucona.

Oferta nr 5.
Towarzystwo Wykonawstwa Obiektów Elektroenergetycznych EL-EN Andrzej Krzanowski i Ryszard Wąsik Spółka Jawna
30-130 Kraków, ul. Rydla 57

Oferta odrzucona.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum