Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 3/II/2018

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej" - znak sprawy: 3/II/2018

 Kraków, 14.05.2018r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
45.23.30.00-9 (Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg),
45.23.10.00-5 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych).

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 października 2018 r.

Wybrano ofertę nr 1:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane
GACZOREK Sp. o.o.
ul. Podłącze 2, 30-218 Kraków
Cena brutto: 3.131.382,63 zł
Okres gwarancji: 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest jedyną ofertą w postępowaniu, spełnia wymagania określone w SIWZ oraz mieści się w środkach jakie Zamawiający przewidział na sfinansowanie przedmiotowego zadania.

Streszczenie oceny złożonej oferty:

OFERTA nr 1

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane
GACZOREK Sp. o.o.
ul. Podłącze 2, 30-218 Kraków
Łącznie 100pkt, w tym:
- Cena brutto – 60pkt
- Okres gwarancji – 40pkt

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono 0 ofert.
Kryterium oceny ofert:
Cena brutto - 60%
Okres gwarancji - 40%


 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum