Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 13/IV/2018

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Zakup pięciu samochodów osobowych dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie” – znak sprawy: 13/IV/2018.

 Kraków, 14.05.2018r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

34.11.00.00-1 (Samochody osobowe).

Termin wykonania zamówienia:

Do wydania samochodów i wystawienia faktur musi dojść najpóźniej w przeciągu czterech miesięcy od momentu zawarcia umowy.

Wybrano ofertę nr 6:

INTER AUTO Sp. o.o., Sp. k.
ul. Jasnogórska 62
31-358 Kraków
Cena brutto: 226.550,00 zł
Okres gwarancji na podzespoły mechaniczne: 36 miesięcy
Okres gwarancji na powłoki lakiernicze: 48 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta jest najkorzystniejsza na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert oraz spełnia wymagania określone w SIWZ i mieści się w środkach jakie Zamawiający przewidział na sfinansowanie przedmiotowego zadania.

Streszczenie oceny złożonych ofert:

OFERTA nr 1

Józef Sowa „LIDER" Sp. z o.o.
Mikołajowice 198
33-121 Bogumiłowice

Łącznie 58,34pkt, w tym:
- Cena brutto – 58,34pkt
- Okres gwarancji na podzespoły mechaniczne – 0pkt
- Okres gwarancji na powłoki lakiernicze – 0pkt

OFERTA nr 2

FIX FORUM LIDER Sp. z o.o.
Konopnica 164e
21-030 Motycz
Łącznie 94,98pkt, w tym:
- Cena brutto – 54,98pkt
- Okres gwarancji na podzespoły mechaniczne – 20pkt
- Okres gwarancji na powłoki lakiernicze – 20pkt

OFERTA nr 3

Firma Handlowa „RIA" Sp. z o.o., Sp. k.
Jamnica 160
39-410 Grębów

Łącznie 98,47pkt, w tym:
- Cena brutto – 58,47pkt
- Okres gwarancji na podzespoły mechaniczne – 20pkt
- Okres gwarancji na powłoki lakiernicze – 20pkt

OFERTA nr 4

VIP CAR Sp. z o.o.
ul. Pużaka 6
45-273 Opole

Łącznie 89,45pkt, w tym:
- Cena brutto – 49,45pkt
- Okres gwarancji na podzespoły mechaniczne – 20pkt
- Okres gwarancji na powłoki lakiernicze – 20pkt

OFERTA nr 5

WARO Sp. z o.o.
ul. Warszawska 158
43-300 Bielsko-Biała

Łącznie 97,25pkt, w tym:
- Cena brutto – 57,25pkt
- Okres gwarancji na podzespoły mechaniczne – 20pkt
- Okres gwarancji na powłoki lakiernicze – 20pkt

OFERTA nr 6

INTER AUTO Sp. o.o., Sp. k.
ul. Jasnogórska 62
31-358 Kraków

Łącznie 100pkt, w tym:
- Cena brutto – 60pkt
- Okres gwarancji na podzespoły mechaniczne – 20pkt
- Okres gwarancji na powłoki lakiernicze – 20pkt

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje:

Liczba otrzymanych ofert: 6, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono 0 ofert.

Kryterium oceny ofert:

Cena brutto - 60%

Okres gwarancji na podzespoły mechaniczne - 20%

Okres gwarancji na powłoki lakiernicze - 20%

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum