Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 18/IV/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego". Znak sprawy: 18/IV/2018

 Kraków, dnia 15.05.2018 r.
NZ.271.119.2018

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta.

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum