Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 5/IV/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa miejsc postojowych przy ul. Kasztelańskiej w Krakowie". Znak sprawy: 5/IV/2018

Kraków, dnia 15.05.2018 r.

NZ.271.97.2018

Informacja o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia.

Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający posiadał na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 15 000,00 zł. Najniższa złożona oferta na kwotę 23 370,00 zł jest wyższa w stosunku do posiadanych środków na sfinansowanie zamówienia.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum