Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:14/III/2018

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa chodnika od ul. Jagiełły do ul. Leszka Białego w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przekładką kolidującego uzbrojenia i zabezpieczeniem istniejących sieci i przyłączy na działkach nr 328/85, 328/68, 328/61, 584 obr. 10 j. ewid. Nowa Huta - program budowy chodników. Numer sprawy: 14/III/2018

Kraków, dnia 15.05.2018 r.
NZ.271.71.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
77314100-5 Usługi w zakresie trawników

Termin wykonania zamówienia: do dnia 15.06.2018 r.

Wybrano ofertę:

Oferta nr 2
P.W. „BIRBUD" MM S.C. Sławomir Mietła, Magdalena Późniak – Mietła
ul. Biskupińska 23, 30-732 Kraków
cena: 115 601,47 zł brutto
Wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe: 24 miesiące, czyli do okresu 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:

Na Wykonawcę niniejszego zamówienia wybrano firmę P.W. „BIRBUD" MM S.C. Sławomir Mietła, Magdalena Późniak – Mietła, ul. Biskupińska 23, 30-732 Kraków. Oferta ta jest najkorzystniejsza, uzyskała maksymalną liczbę punktów, spełnia wymagania określone w SIWZ oraz mieści się w środkach jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania (po zwiększeniu tych środków).

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1
SAMBUD Józef Paryl
Węglówka 72, 32-412 Wiśniowa

Punktacja:
Cena brutto: 50,80 pkt
Zaproponowany okres gwarancji 60 miesiecy: 40,00 pkt
Łącznie: 90,80 pkt

Oferta nr 2
P.W. „BIRBUD" MM S.C. Sławomir Mietła, Magdalena Późniak – Mietła
ul. Biskupińska 23, 30-732 Kraków

Punktacja:
Cena brutto: 60,00 pkt
Zaproponowany okres gwarancji 60 miesięcy: 40,00 pkt
Łącznie: 100,00 pkt

Umowy na w/w zadania zostaną zawarte w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje
Liczba otrzymanych ofert: 2
z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:
cena brutto: 60 %.
wydłużony okres gwarancji: 40%

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum