Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:24/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID dla przebudowy ul. Meiera wraz z rozwiązaniem dla przyległych skrzyżowań ( od pawilonu Biedronki do działki nr 257/9 obr.Krowodrza) - znak sprawy: 24/III/2018.

Kraków, dnia 15.05.2018 r.

NZ.271.84.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:71320000-7– Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Termin realizacji: : 30.11.2018 r.

Wybrano ofertę nr 1
Firma Inżynieryjna TECHMA
31-636 Kraków, os. Oświecenia 24/3
Cena brutto: 122 877,00 zł brutto
Długość oferowanego okresu gwarancji : 48 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.
Umowa zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie art. 94 ust. 2 pkt 1 a) ustawy Pzp.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert :
1)Oferta nr 1
Firma Inżynieryjna TECHMA
31-636 Kraków, os. Oświecenia 24/3
Cena brutto: 60,00 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji : 40,00 pkt
Łącznie: 100,00 pkt

Dodatkowe informacje :
Liczba otrzymanych ofert: 1 oferty z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.
Kryteria oceny ofert:
cena brutto:60% długość oferowanego okresu gwarancji: 40 %

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum