Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:11/III/2018

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja budowy oświetlenia ulicznego ul. Homolacsa" w ramach zadania realizowanego na terenie dzielnicy X. Numer sprawy: 11/III/2018.

 Kraków, dnia 15.05.2018 r.
NZ.271.67.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45000000-7 Roboty budowlane

Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.10.2018 r., w tym:
- opracowanie dokumentacji projektowej do dnia 31.08.2018 r.,
- realizacja robót budowlanych do dnia 31.10.2018 r.

Wybrano ofertę:

Oferta nr 2:
Firma Usługowa „EL-MAG" Magdalena Mysona
ul. Wojska Polskiego 18, 39-215 Czarna
cena: 40 713,00 zł brutto
Wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe: 24 miesiące, czyli do okresu 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:

Na Wykonawcę niniejszego zamówienia wybrano przedsiębiorstwo Firma Usługowa „EL-MAG" Magdalena Mysona, ul. Wojska Polskiego 18, 39-215 Czarna. Oferta ta jest najkorzystniejsza, uzyskała maksymalną liczbę punktów, spełnia wymagania określone w SIWZ oraz mieści się w środkach jakie Zamawiający przewidział na sfinansowanie przedmiotowego zadania.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1
Zakład Projektowo- Usługowo- Produkcyjny „POWER" Krzysztof Jędryszczyk
ul. Łowińskiego 3, 31-752 Kraków

Punktacja:
Cena brutto: 55,20 pkt
Zaproponowany okres gwarancji 60 miesiące: 40,00 pkt
Łącznie: 95,20 pkt

Oferta nr 2
Firma Usługowa „EL-MAG" Magdalena Mysona
ul. Wojska Polskiego 18, 39-215 Czarna

Punktacja:
Cena brutto: 60,00 pkt
Zaproponowany okres gwarancji 60 miesięcy: 40,00 pkt
Łącznie: 100,00 pkt

Oferta nr 3
M.S.J. „ELEKTROINSTAL" Marek Szwajda, Józef Rozkocha
ul. Balicka 100, 30-149 Kraków

Punktacja:
Cena brutto: 55,96 pkt
Zaproponowany okres gwarancji 60 miesięcy: 40,00 pkt
Łącznie: 95,96 pkt

Umowy na w/w zadania zostaną zawarte w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje
Liczba otrzymanych ofert: 3
z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:
cena brutto: 60 %.
wydłużony okres gwarancji: 40%

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum