Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:8/II/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZIKIT w Krakowie oraz terenów należących do Gminy Miejskiej Kraków w zakresie infrastruktury drogowej :Część I - Obszar 2 Podgórze obejmujący Dzielnice VIII-XIII.
Część II - Obszar 4 Nowa Huta obejmujący Dzielnice XIV-XVIII - numer sprawy 8/II/2018

Dotyczy Części II: Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZIKIT w Krakowie oraz terenów należących do Gminy Miejskiej Kraków w zakresie infrastruktury drogowej : Obszar 4 Nowa Huta obejmujący Dzielnice XIV-XVIII

Kraków, dnia 16.05.2018 r.

NZ.271.47.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
45.23.31.40-2 (Roboty drogowe)
45.23.31.42-6 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Termin realizacji: : od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2021 r.

Wybrano ofertę nr 1
Konsorcjum Firm:
Lider : INTERVIATECH Sp. z o.o.
31-752 Kraków, ul. Ujastek 5B/4
oraz
„PRODIM" Oskar Niezabitowski
31-351 Kraków, ul. Katowicka 20/22
Cena brutto: 33.992.135,55 zł brutto
Wydłużony okres gwarancji na roboty objęte pojedynczym zleceniem – dla pozostałych prac i wbudowanych materiałów: 36 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.
Umowa zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie art. 94 ust. 2 pkt 1 a) ustawy Pzp.

Streszczenie oceny oferty:
1)Oferta nr 1
Konsorcjum Firm:
Lider : INTERVIATECH Sp. z o.o.
31-752 Kraków, ul. Ujastek 5B/4
oraz
„PRODIM" Oskar Niezabitowski
31-351 Kraków, ul. Katowicka 20/22

Cena brutto: 60,00 pkt
Wydłużony okres gwarancji na roboty objęte pojedynczym zleceniem – dla pozostałych prac iwbudowanych materiałów: 0 pkt
Łącznie: 60,00 pkt

Dodatkowe informacje :
Liczba otrzymanych ofert: 1 oferty z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.
Kryteria oceny ofert:
cena brutto:60%

Wydłużony okres gwarancji na roboty objęte pojedynczym zleceniem – dla pozostałych prac i wbudowanych materiałów:: 40 %

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum