Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 8/IV/2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa w formule P+B – edycja III Budżet obywatelski - znak sprawy: 8/IV/2018.

Kraków, dnia 16.05.2018 roku                                                                                 NZ.27.1.2018

Informacja o unieważnieniu postępowania

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
71320000-7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
45233162-2 (Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych)
71240000-2 (Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania)
45231400-9 (Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych)

Termin realizacji: pięć miesięcy od dnia podpisania umowy.

Uzasadnienie faktyczne:
W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta.
Uzasadnienie prawne:
Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum