Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 1/IV/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego:  p.n Opracowanie ekspertyz stanu technicznego oraz projektów remontów wybranych obiektów inżynierskich. Znak sprawy: 1/IV/2018.

16.05.2018 r.

NZ.271.91.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
71300000-1 (Usługi inżynieryjne)
71320000-7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

Wymagany okres gwarancji 12 miesięcy (odrębnie dla każdej części).

Termin wykonania zamówienia:
- dla Części 1,3,4,5,6 : minimalny termin do dnia 22.06.2018 r., a maksymalny do dnia
02.07.2018 r.
- dla Części 2: minimalny termin do dnia 20.11.2018 r. (tj. mur Kamienna),
a maksymalny do dnia 30.11.2018 r.

Część 1
Wybrano ofertę nr 6 :
PBW Inżynieria Jacek Garbacz ul. Pochyła 23 lok. 4D, 53-512 Wrocław
cena ofertowa: 41.143,50 zł brutto,
zaproponowany termin wykonania: 22.06.2018 r.

Część 2
Wybrano ofertę nr 6 :
PBW Inżynieria Jacek Garbacz ul. Pochyła 23 lok. 4D, 53-512 Wrocław
cena ofertowa: 95.940,00 zł brutto,
zaproponowany termin wykonania: 20.11.2018 r.

Część 3
Wybrano ofertę nr 2
Emprojekt Sp. z o.o. 40-040 Katowice ul. Wita Stwosza 7
cena ofertowa: 15.744,00 zł brutto,
zaproponowany termin wykonania: 22.06.2018 r.

Część 4
Wybrano ofertę nr 2
Emprojekt Sp. z o.o. 40-040 Katowice ul. Wita Stwosza 7
cena ofertowa: 15.744,00 zł brutto,
zaproponowany termin wykonania: 22.06.2018 r.

Część 5
Wybrano ofertę nr 3
Firma Inżynierska GF- Mosty Grzegorz Frej, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Dębowa 19
cena ofertowa: 19.065,00 zł brutto,
zaproponowany termin wykonania: 22.06.2018 r.

Część 6
Wybrano ofertę nr 7 :
Mosty Józefa Rabiega Ramiszów 2a, 51- 217 Wrocław
cena ofertowa: 18.204,00 zł brutto,
zaproponowany termin wykonania: 22.06.2018 r.

Uzasadnienie wyboru:
Część 1
Oferta Wykonawcy tj. PBW Inżynieria Jacek Garbacz ul. Pochyła 23 lok. 4D, 53-512 Wrocław jest jedyną złożoną ofertą w przedmiotowym postępowaniu w zakresie części 1. Oferta ta spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert w zakresie części 1.
Część 2
Oferta Wykonawcy tj. PBW Inżynieria Jacek Garbacz ul. Pochyła 23 lok. 4D, 53-512 Wrocław jest jedyną złożoną ofertą w przedmiotowym postępowaniu w zakresie części 2. Oferta ta spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert w zakresie części 2.
Część 3
Oferta Wykonawcy tj. Emprojekt Sp. z o.o. 40-040 Katowice ul. Wita Stwosza 7 jest najkorzystniejszą ofertą w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ w zakresie części 3.
Część 4
Oferta Wykonawcy tj. Emprojekt Sp. z o.o. 40-040 Katowice ul. Wita Stwosza 7 jest najkorzystniejszą ofertą w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ w zakresie części 4.
Część 5
Oferta Wykonawcy tj. Firma Inżynierska GF- Mosty Grzegorz Frej, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Dębowa 19 jest jedyną złożoną ofertą w przedmiotowym postępowaniu w zakresie części 6. Oferta ta spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert w zakresie części 6.

Umowa na części 1,2,6 zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp.

Umowa na części 3,4,5 zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Część 1
Oferta nr 6- PBW Inżynieria Jacek Garbacz ul. Pochyła 23 lok. 4D, 53-512 Wrocław
Punktacja:
cena ofertowa: 60.00 pkt
zaproponowany termin wykonania: 40,00 pkt
łącznie: 100,00 pkt

Część 2
Oferta nr 6- PBW Inżynieria Jacek Garbacz ul. Pochyła 23 lok. 4D, 53-512 Wrocław
Punktacja:
cena ofertowa: 60,00 pkt
zaproponowany termin wykonania: 40,00 pkt
łącznie: 100,00 pkt

Część 3
Oferta nr 2 – Emprojekt Sp. z o.o. 40-040 Katowice ul. Wita Stwosza 7
Punktacja:
cena ofertowa: 60,00 pkt
zaproponowany termin wykonania: 40,00 pkt
łącznie: 100,00 pkt

Oferta nr 3 – Firma Inżynierska GF- Mosty Grzegorz Frej, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Dębowa 19
Punktacja:
cena ofertowa: 49,55 pkt
zaproponowany termin wykonania:40,00 pkt
łącznie: 89,55 pkt

Oferta nr 5 – PBW Inżynieria Spółka z o.o. ul. Sokolnicza 5 lok. 74-75, 53-676 Wrocław
Punktacja:
cena ofertowa: 38,79 pkt
zaproponowany termin wykonania:40,00 pkt
łącznie: 78,79 pkt

Część 4
Oferta nr 1 – Konsorcjum firm:
Lider: Mostoland Pracowania Projektowa Arkadiusz Szczęsny,
ul. M. Skłodowskiej - Curie 39/12
41-103 Siemianowice Śląskie

Partner: Usługi Projektowe Beata Kobylec-Szczęsny ul. M. Skłodowskiej - Curie 39/12 41-103 Siemianowice Śląskie

Punktacja:
cena ofertowa: 54,86 pkt
zaproponowany termin wykonania:40,00 pkt
łącznie: 94,86 pkt

Oferta nr 2 – Emprojekt Sp. z o.o. 40-040 Katowice ul. Wita Stwosza 7
Punktacja:
cena ofertowa: 60,00 pkt
zaproponowany termin wykonania: 40,00 pkt
łącznie: 100,00 pkt

Oferta nr 4 - Trasal Sp. z o.o. 35-060 Rzeszów ul. Słowackiego 20
Punktacja:
cena ofertowa: 34,29 pkt
zaproponowany termin wykonania: 40,00 pkt
łącznie: 74,29 pkt

Oferta nr 5 - PBW Inżynieria Spółka z o.o. ul. Sokolnicza 5 lok. 74-75, 53-676 Wrocław
Punktacja:
cena ofertowa: 38,79 pkt
zaproponowany termin wykonania: 40,00 pkt
łącznie: 78,79 pkt

Część 5
Oferta nr 1 – Konsorcjum firm:
Lider: Mostoland Pracowania Projektowa Arkadiusz Szczęsny,
ul. M. Skłodowskiej - Curie 39/12
41-103 Siemianowice Śląskie
Partner: Usługi Projektowe Beata Kobylec-Szczęsny ul. M. Skłodowskiej - Curie 39/12 41-103 Siemianowice Śląskie

Punktacja:
cena ofertowa: 58,12 pkt
zaproponowany termin wykonania: 40,00 pkt
łącznie: 98,12 pkt

Oferta nr 3 – Firma Inżynierska GF- Mosty Grzegorz Frej, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Dębowa 19
Punktacja:
cena ofertowa: 60,00 pkt
zaproponowany termin wykonania: 40,00 pkt
łącznie: 100,00 pkt

Oferta nr 4 - Trasal Sp. z o.o. 35-060 Rzeszów ul. Słowackiego 20
Punktacja:
cena ofertowa: 41,52 pkt
zaproponowany termin wykonania: 40,00 pkt
łącznie: 81,52 pkt

Oferta nr 7 - Mosty Józefa Rabiega Ramiszów 2a, 51- 217 Wrocław
Punktacja:
cena ofertowa: 46,97 pkt
zaproponowany termin wykonania: 40,00 pkt
łącznie: 86,97 pkt

Część 6
Oferta nr 7 - Mosty Józefa Rabiega Ramiszów 2a, 51- 217 Wrocław
Punktacja:
cena ofertowa: 60,00 pkt
zaproponowany termin wykonania: 40,00 pkt
łącznie: 100,00 pkt

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert na część 1: 1 oferta
na część 2: 1 oferta
na część 3: 3 oferty
na część 4: 4 oferty
na część 5: 4 oferty
na część 6: 1 oferta
z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert (taka sama dla wszystkich części):
Punktacja łącznie: 100%, w tym:
Cena brutto: 60%,
Termin wykonania zamówienia: 40%

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum