Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 21/III/2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa jezdni manewrowej oraz miejsc postojowych w rejonie bloku nr 13 wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na dz. 953/19, 964 obr. 23 Śródmieście przy ul. Miechowity w Krakowie. Numer sprawy: 21/III/2018.

 Kraków, dnia 16.05.2018 r.
NZ.271.80.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

Termin wykonania zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy

Wybrano ofertę:

Oferta nr 1
SAMBUD Józef Paryl
Węglówka 72, 32-412 Wiśniowa
cena: 254 436,32 zł brutto
Wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe: 24 miesiące, czyli do okresu 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:

Do realizacji niniejszego zamówienia wybrano Wykonawcę SAMBUD Józef Paryl ,Węglówka 72, 32-412 Wiśniowa, ponieważ jego oferta jest jedyną nie podlegającą odrzuceniu, najkorzystniejszą na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert, spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz mieści się w środkach, jakie Zamawiający przewidział na sfinansowanie przedmiotowego zadania.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1
SAMBUD Józef Paryl
Węglówka 72, 32-412 Wiśniowa
Punktacja:
Cena brutto: 60,00 pkt
Zaproponowany okres gwarancji 60 miesięcy: 40,00 pkt
Łącznie: 100,00 pkt

Oferta nr 2
P.W. „BIRBUD" MM S.C. Sławomir Mietła, Magdalena Późniak – Mietła
ul. Biskupińska 23, 30-732 Kraków
Punktacja:
Oferta odrzucona

Oferta nr 3
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno- Budowlane Gaczorek Sp. z o.o.
ul. Podłącze 2, 30-218 Kraków
Punktacja:
Oferta odrzucona

Umowy na w/w zadania zostaną zawarte w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje

Liczba otrzymanych ofert: 3 (w tym: 0 wykonawców wykluczonych, 2 oferty odrzucone).

Kryteria oceny ofert:
cena brutto: 60 %
wydłużony okres gwarancji: 40%

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum